należymy do:  Związek Przedsiębiorstw Finansowych      przestrzegamy:Zasady Dobrych Praktyk ZPF

Przedawnienie wierzytelności, czyli ważne daty dla Wierzycieli i Dłużników

Każdy dług ma swój „termin ważności”. W świetle prawa jest to tzw. przedawnienie długu, czyli możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczeń po upływie określonego terminu. Wierzyciel, który upomni się o zwrot należnych środków po wyznaczonym czasie, może spotkać się z odmową właśnie ze względu na przedawnienie. Poniżej przedstawiamy przykłady najważniejszych okresów przedawnień.

Przykładowe terminy przedawnień (wg Kodeksu cywilnego)

 • Wszelkie roszczenia majątkowe lub roszczenia stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu - 6 lat.
 • Długi spadkowe - 6 lat (jeśli wierzyciel nie stara się wyegzekwować długu).
 • Zobowiązania podatkowe - 3 lata (np. podatek od nieruchomości) lub 5 lat (zobowiązania powstające z mocy prawa, np. podatki dochodowe, VAT).
 • Roszczenia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i oświadczeń okresowych - 3 lata.
 • Zadłużenie na karcie kredytowej - 3 lata.
 • Zadłużenie z tytułu czynszu - 3 lata.
 • Zobowiązania z tytułu umowy kredytu czy pożyczki - 3 lata.
 • Roszczenia z tytułu umowy o pracę - 3 lata.
 • Roszczenia z tytułu umowy ubezpieczeniowej - 3 lata.
 • Należności z tytułu kary umownej przewidzianej w umowie między kontrahentami - 3 lata.
 • Należności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - 3 lata.
 • Usługi telekomunikacyjne - 2 lata.
 • Roszczenia z tytułu umowy o dzieło - 2 lata.
 • Roszczenia z tytułu umowy sprzedaży - 2 lata.
 • Roszczenia z tytułu dokonanej dostawy - 2 lata.
 • Roszczenia z tytułu nieopłaconej faktury - 2 lata.
 • Roszczenia z tytułu przedwstępnej umowy sprzedaży lub umowy przewozu - 2 lata.
 • Mandat - 1 rok.

Czy po przedawnieniu można wyegzekwować długi?

Egzekwowanie długów po przedawnieniu może być problematyczne. Zgodnie z przepisami prawa przedawnienie długu oznacza wygaśnięcie zobowiązania, więc żądanie zapłaty z zasady będzie nieskuteczne. Zatem to przede wszystkim wierzyciel musi czuwać nad terminami płatności kontrahentów, jeśli chce odzyskać należności. Jeśli kontrahent unika zapłaty, a wierzyciel chce uchronić się przed utratą szansy na odzyskanie należności, musi jak najszybciej przerwać bieg przedawnienia. Jak to zrobić?

Sposobem na przerwanie biegu przedawnienia długu jest:

 • uznanie roszczenia przez dłużnika,
 • wszczęcie mediacji z dłużnikiem,
 • czynności dokonywane przed sądem (np. złożenie pozwu).