należymy do:  Związek Przedsiębiorstw Finansowych      przestrzegamy:Zasady Dobrych Praktyk ZPF

Jak legalnie wyegzekwować należność od dłużnika?

Problem z odzyskaniem należności od dłużników mają nie tylko przedsiębiorstwa, ale i osoby indywidualne. Najczęściej jednak to małe i średnie firmy, których jest w naszym kraju zdecydowanie najwięcej, zmagają się z tzw. zatorami płatniczymi wynikającymi z niezapłaconymi fakturami. To bardzo duże utrudnienie w prowadzeniu działalności gospodarczej, które zaliczane jest do jednej z podstawowych barier rozwoju. Jak legalnie i skutecznie wyegzekwować należność od dłużnika?

Skuteczna windykacja. Wskazówki i porady

Pierwszym krokiem na drodze do egzekwowania należności od dłużnika zawsze powinny być negocjacje. Zanim podejmie się jakiekolwiek dalsze działania, koniecznie trzeba starać się dojść do porozumienia. Nie zawsze przynosi to oczekiwane rezultaty, szczególnie jeśli dłużnik świadomie i celowo unika spłaty należności, niemniej w niektórych sytuacjach można już na tym etapie zakończyć sprawę. Podkreślić przy tym należy, że wszelkie podejmowane czynności muszą odbywać się w granicach prawa.

Początkowe starania obejmują tzw. windykację polubowną (inaczej „windykacja miękka”). Obejmuje ona głównie monitorowanie dłużnika i wzywanie go do zapłaty poprzez np. wiadomości e-mail, kontakt telefoniczny, osobiste spotkania. Działania z tego zakresu stosowane są głównie do tzw. dłużników rokujących, których zadłużenie powstało stosunkowo niedawno.

Jeśli opisane powyżej kroki nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, warto sprawę skierować do firmy windykacyjnej. Samodzielna windykacja niestety w wielu przypadkach okazuje się nieskuteczna, dlatego wiele firm korzysta z profesjonalnego wsparcia fachowców, którzy prowadzą mediacje, uczestniczą w negocjacjach, a także, stając się pełnomocnikami wierzyciela, mogą w jego imieniu występować do sądu. Oczywiście firma windykacyjna nie może zająć majątku dłużnika, jednak posiada wiele narzędzi, w tym przede wszystkim wiedzę i umiejętności, które mogą okazać się kluczowe podczas egzekwowania długów. Jeśli więc potrzebujesz wsparcia przy windykacji, zapraszamy do skorzystania z pomocy naszej firmy, która specjalizuje się w działalności z tego zakresu.

Jeśli nie uda się odzyskać należności w polubowny sposób, sprawę należy skierować do sądu. Na tym etapie mamy do czynienia z tzw. windykacją sądową, która jest znacznie dłuższa i bardziej kosztowna niż windykacja polubowna. Długi odzyskuje się po wyroku sądowym lub po nakazie zapłaty. W obu przypadkach niezbędna jest też tzw. klauzula wykonalności, która umożliwia legalne wszczęcie postępowania egzekucyjnego.